• Uredi RIJEKA i ZAGREB

Tag Archives: Zapošljavanje

Potpora za samozapošljavanje

Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ) i u 2021. provodi mjeru poticanja samozapošljavanja. Potpora se dodjeljuje nezaposlenim osobama koje odluče pokrenuti vlastiti posao za početne troškove poslovanja i rada. Pri tome je nužno da ste prijavljeni u evidenciju Zavoda kao nezaposlena osoba (nema ograničenja s obzirom na duljinu prijave, dovoljan je i jedan dan). 

VISINA POTPORA

Visina potpora za samozapošljavanje je podijeljena u 4 kategorije sukladno djelatnosti poslovanja po NKD 2007:

 • do 130.000kn (Područje C – prerađivačka industrija, odjeljak 10-33)
 • do 100.000kn (Područje B – rudarstvo i vađenje, odjeljci 05-09; Područje D – opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija, odjeljak 35, Područje E – opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda i gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša, odjeljci 36-39; Područje F –  građevinarstvo, odjeljci 41-43)
 • do 75.000kn (Područje G – Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala, svi odjeljci osim 47.99); Područje H – Prijevoz i skladištenje; Područje I – Djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane, odjeljak 56; Područje J –  Informacije i komunikacije; Područje Q – Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi; Područje R – Umjetnost, zabava i rekreacija, svi odjeljci osim 93.19; Područje M –  Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, svi odjeljci osim 69.1)
 • do 55.000kn (odručje N – Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti, svi odjeljci osim: 77, 78 i 79; Područje P – Obrazovanje; Područje S – Ostale uslužne djelatnosti, svi odjeljci osim 94)

Fiksni iznos potpore dodjeljuje se u visini od 40.000 kn za registraciju obrta s paušalnim oporezivanjem, te u visini od 55.000 kn za registraciju svih ostalih vrsta poslovnih subjekata (obrt, trgovačko društvo, samostalna djelatnost i sl.), bez potrebe pravdanja navedenih iznosa.

UVJETI I KRITERIJI

Potpore ne mogu koristiti osobe koje imaju ovrhu po privatnim računima, a otvaraju obrt, samostalnu djelatnost ili slobodnu profesiju; Osobe koje su bile zaposlene u poslovnom subjektu koji žele preuzeti uz potporu, unatrag 12 mjeseci od podnošenja zahtjeva; Osobe čiji je prethodni poslovni subjekt zatvoren ili su prestali biti vlasnici istog unazad 12 mjeseci od datuma podnošenja zahtjeva, osobe koje su obavljale samostalnu djelatnost te članovi zadruga; Osobe kojima je prethodni radni odnos završio osobno uvjetovanim otkazom u istoj ili sličnoj djelatnosti za koju traže potporu, ukoliko u međuvremenu nisu postale dugotrajno nezaposlene osobe (radna neaktivnost od 12 mjeseci i više, bez obzira je li osoba prijavljena u evidenciji nezaposlenih ili ne); Osobe koje su već jednom koristile potporu za samozapošljavanje bez obzira na godinu dodjele potpore; Osobe koje od člana obitelji namjeravaju preuzeti poslovni subjekt ili postojeće poslovanje kroz novi poslovni subjekt.

Osoba mora izraditi poslovni plan (sastavni dio on-line prijave) iz kojeg je razvidno da je poslovna ideja održiva. Potpora se dodjeljuje u fiksnom i varijabilnom iznosu za troškove poslovanja, pri čemu se varijabilni iznos pravda troškovnikom dostavljenim uz poslovni plan. Troškovi se mogu navoditi s uključenim porezom na dodanu vrijednost samo ukoliko porez, sukladno važećim pravnim propisima, nije povrativ. Osobe koje su imale registriran poslovni subjekt prije više od 12 mjeseci mogu koristiti mjeru isključivo u slučaju da su podmirile sve obveze (doprinosi, porezi, prirezi) na ime prethodnih poslovnih aktivnosti. Potpora za preuzimanje već postojećeg poslovnog subjekta može se odobriti isključivo u stopostotnom udjelu.

UDRUŽIVANJE KORISNIKA

Ukoliko se više nezaposlenih osoba udružuje u isti poslovni subjekt, samo jednoj osobi može biti dodijeljen maksimalni iznos potpore koji uključuje fiksne i varijabilne troškove, dok drugi suosnivač može ostvariti potporu u propisanim iznosima ovisno o skupini i samo za varijabilne troškove

Iznosi potpora za udruživanje u poslovne subjekte:

U slučaju osnivanja i zapošljavanja u trgovačkom društvu, paušalnom obrtu, dohodovnom obrtu ili samostalnoj djelatnosti gornja granica iznosa potpore za samozapošljavanje za najviše 2 osobe iznosi za:

 • skupinu do 200.000,00 kn (130.000 + 70.000= 200.000 kn)
 • skupinu do 150.000,00 kn (100.000 + 50.000 = 150.000 kn)
 • skupinu do 110.000,00 kn ( 75.000 + 35.000 = 110.000 kn)
 • skupinu do 80.000 kn (55.000 + 25.000 = 80.000 kn)

PREDAJA ZAHTJEVA

Zahtjev se predaje putem online aplikacije na web adresi mjere.hr. Preduvjet za podnošenje zahtjeva je prijava putem NIAS sustava e-građani.

 • Poslovni plan s troškovnikom,
 • Izjava o nepodmirenim obvezama,
 • Izjava o prihvaćanju posljedica ovrhe,
 • Izjava o registraciji poslovnog subjekta prije odobrenja zahtjeva,
 • Potvrda o blokadi računa i novčanih sredstava ovršenika na osobno ime podnositelja zahtjeva ne starija od 7 dana (potvrdu izdaje FINA na zahtjev osobe i bez naplate)

Za osobe koje su ranije imale registrirani obrt, trgovačko društvo ili slobodnu djelatnost:

 • Potvrda o stanju nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa ne starija od 30 dana na dan podnošenja zahtjeva ili Izvadak iz registra trgovačkog suda (za trgovačka društva).

Za osobe koje preuzimaju postojeći poslovni subjekt:

 • Potvrda o stanju nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa ne starija od 30 dana na dan podnošenja zahtjeva.

Izvor: Mjere HZZ

Novi sustav zapošljavanja stranaca

Zakon o strancima („Narodne novine“, br. 133/20) stupio je na snagu 01. siječnja 2021. godine i regulira uvjete ulaska, boravka i rada državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj (Zapošljavanje stranaca).

1. Dozvole za boravak i rad na temelju testa tržišta rada i mišljenja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Zakonom je propisan novi model zapošljavanja državljana trećih zemalja, budući da Vlada Republike Hrvatske više ne utvrđuje godišnju kvotu dozvola za zapošljavanje državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj, već se poslodavci moraju za pronalaženje radne snage prvo obratiti Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, koji će provoditi test tržišta rada (pronalazak radne snage na domaćem tržištu rada). Prije zapošljavanja državljana trećih zemalja poslodavci su dužni zatražiti provedbu testa tržišta rada u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje sukladno članku 98. Zakona o strancima.

IZNIMKE: test tržišta rada neće se tražiti u slučaju produljenja dozvole za boravak i rad za istog poslodavca i istog državljanina treće zemlje, u slučaju deficitarnih zanimanja (lista Upravnog vijeća HZZ), zapošljavanja državljanina treće zemlje u poljoprivredi, šumarstvu, ugostiteljstvu i turizmu do 90 dana tijekom kalendarske godine i u slučaju dozvola za boravak i rad koje se izdaju sukladno članku 110. Zakona (ključno osoblje u trgovačkim društvima, EU plava karta, osobe premještene unutar društva itd.).

Ako utvrdi da u evidenciji nezaposlenih nema osoba s odgovarajućim kvalifikacijama, znanjima, vještinama i/ili iskustvom, Hrvatski zavod za zapošljavanje će poslodavcu dostaviti obavijest o rezultatu tržišta rada koja upućuje na mogućnost podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole za boravak i rad za državljane trećih zemalja, a poslodavac može u roku od 90 dana od zaprimanja te obavijesti, podnijeti zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad za određenog državljanina treće zemlje (sukladno prethodno navedenim poveznicama).

Ministarstvo unutarnjih poslova putem policijske uprave odnosno policijske postaje će po službenoj dužnosti od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje zatražiti elektroničkim putem mišljenje za izdavanjem dozvole za boravak i rad za konkretnog državljanina treće zemlje kod hrvatskog poslodavca.

IZNIMKA: mišljenje HZZ-a neće se tražiti u slučaju produženja dozvole za boravak i rad za istog poslodavca i istog državljanina treće zemlje, ako se radi o sezonskom zapošljavaju državljana trećih zemalja u poljoprivredi, šumarstvu, ugostiteljstvu i turizmu do 90 dana tijekom kalendarske godine i u slučaju dozvola za boravak i rad koje se izdaju sukladno članku 110. Zakona (ključno osoblje u trgovačkim društvima, EU plava karta, osobe premještene unutar društva itd.).

Uvjete koje mora ispunjavati poslodavac za izdavanjem pozitivnog mišljenja provjeravat će Hrvatski zavod za zapošljavanje, a uvjete za boravak državljanina treće zemlje Ministarstvo unutarnjih poslova, putem nadležne policijske uprave odnosno policijske postaje.

2. Dozvole za boravak i rad bez testa tržišta rada i mišljenja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Člankom 97. st. 5. i člankom 110. Zakona o strancima propisano je u kojim slučajevima Ministarstvo putem policijske uprave odnosno policijske postaje može samostalno izdavati dozvole za boravak i rad odnosno kada NIJE potrebno provođenje testa tržišta rada i nije potrebno mišljenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Zahtjevi za izdavanjem dozvole boravak i rad za koje nije potrebno provesti test tržišta rada niti pribaviti mišljenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje odnose se na:

 • produženje dozvole za boravak i rad za istog poslodavca i istog državljanina treće zemlje,
 • sezonsko zapošljavanje državljanina treće zemlje u poljoprivredi, šumarstvu, ugostiteljstvu i turizmu do 90 dana tijekom kalendarske godine,
 • dozvole za boravak i rad sukladno članku 110. Zakona(ključno osoblje u trgovačkim društvima, EU plava karta, osobe premještene unutar društva itd.)

Za gore navedene kategorije dozvola, zahtjev za izdavanjem dozvole za boravak i rad mogu podnijeti državljanin treće zemlje ili poslodavac, neposredno ili e-mailom u nadležnoj policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji prema:

 • mjestu namjeravanog boravka
 • rada državljanina treće zemlje ili
 • sjedištu poslodavca.

O zahtjevu odlučuje policijska uprava odnosno policijska postaja prema mjestu boravišta odnosno namjeravanog boravka državljanina treće zemlje. Kontakti su dostupni ovdje.

Produljenje dozvole za boravak i rad

Zahtjev se podnosi najkasnije 30 dana prije isteka važenja dozvole za boravak i rad.

Ako se traži produljenje dozvole za boravak i rad za istog poslodavca i istog državljanina treće zemlje, zahtjev se podnosi u policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji prema mjestu boravišta državljanina treće zemlje, koja i odlučuje o produljenju.

O zahtjevu za produljenje dozvole za boravak i rad policijska uprava odnosno policijska postaja dužna je odlučiti prije isteka roka važeće dozvole za boravak i rad.

Napomena: Zahtjev za produljenje dozvole za boravak i rad za sezonski rad podnosi se najkasnije 15 dana prije isteka roka važenja navedene dozvole, a o zahtjevu se odlučuje u roku od tri dana od dana podnošenja urednog zahtjeva. Sezonski rad ne može trajati duže od 6 mjeseci unutar godine. U slučaju zahtjeva za produženjem sezonske radne dozvole do 90 dana u poljoprivredi, šumarstvu, ugostiteljstvu i turizmu, poslodavac je dužan podnijeti zahtjev na gore opisani način (test tržišta rada, ako zanimanje nije na listi Upravnog vijeća HZZ-a, a nakon toga online zahtjev za izdavanje radne dozvole)

Ako strani radnik kojem je izdana dozvola za boravak i rad želi promijeniti poslodavca, novi poslodavac podnosi novi zahtjev za dozvolu za boravak i rad, prema gore navedenim uputama.