• Uredi RIJEKA i ZAGREB

Tag Archives: Potpore

Potpora za samozapošljavanje

Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ) i u 2021. provodi mjeru poticanja samozapošljavanja. Potpora se dodjeljuje nezaposlenim osobama koje odluče pokrenuti vlastiti posao za početne troškove poslovanja i rada. Pri tome je nužno da ste prijavljeni u evidenciju Zavoda kao nezaposlena osoba (nema ograničenja s obzirom na duljinu prijave, dovoljan je i jedan dan). 

VISINA POTPORA

Visina potpora za samozapošljavanje je podijeljena u 4 kategorije sukladno djelatnosti poslovanja po NKD 2007:

 • do 130.000kn (Područje C – prerađivačka industrija, odjeljak 10-33)
 • do 100.000kn (Područje B – rudarstvo i vađenje, odjeljci 05-09; Područje D – opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija, odjeljak 35, Područje E – opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda i gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša, odjeljci 36-39; Područje F –  građevinarstvo, odjeljci 41-43)
 • do 75.000kn (Područje G – Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala, svi odjeljci osim 47.99); Područje H – Prijevoz i skladištenje; Područje I – Djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane, odjeljak 56; Područje J –  Informacije i komunikacije; Područje Q – Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi; Područje R – Umjetnost, zabava i rekreacija, svi odjeljci osim 93.19; Područje M –  Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, svi odjeljci osim 69.1)
 • do 55.000kn (odručje N – Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti, svi odjeljci osim: 77, 78 i 79; Područje P – Obrazovanje; Područje S – Ostale uslužne djelatnosti, svi odjeljci osim 94)

Fiksni iznos potpore dodjeljuje se u visini od 40.000 kn za registraciju obrta s paušalnim oporezivanjem, te u visini od 55.000 kn za registraciju svih ostalih vrsta poslovnih subjekata (obrt, trgovačko društvo, samostalna djelatnost i sl.), bez potrebe pravdanja navedenih iznosa.

UVJETI I KRITERIJI

Potpore ne mogu koristiti osobe koje imaju ovrhu po privatnim računima, a otvaraju obrt, samostalnu djelatnost ili slobodnu profesiju; Osobe koje su bile zaposlene u poslovnom subjektu koji žele preuzeti uz potporu, unatrag 12 mjeseci od podnošenja zahtjeva; Osobe čiji je prethodni poslovni subjekt zatvoren ili su prestali biti vlasnici istog unazad 12 mjeseci od datuma podnošenja zahtjeva, osobe koje su obavljale samostalnu djelatnost te članovi zadruga; Osobe kojima je prethodni radni odnos završio osobno uvjetovanim otkazom u istoj ili sličnoj djelatnosti za koju traže potporu, ukoliko u međuvremenu nisu postale dugotrajno nezaposlene osobe (radna neaktivnost od 12 mjeseci i više, bez obzira je li osoba prijavljena u evidenciji nezaposlenih ili ne); Osobe koje su već jednom koristile potporu za samozapošljavanje bez obzira na godinu dodjele potpore; Osobe koje od člana obitelji namjeravaju preuzeti poslovni subjekt ili postojeće poslovanje kroz novi poslovni subjekt.

Osoba mora izraditi poslovni plan (sastavni dio on-line prijave) iz kojeg je razvidno da je poslovna ideja održiva. Potpora se dodjeljuje u fiksnom i varijabilnom iznosu za troškove poslovanja, pri čemu se varijabilni iznos pravda troškovnikom dostavljenim uz poslovni plan. Troškovi se mogu navoditi s uključenim porezom na dodanu vrijednost samo ukoliko porez, sukladno važećim pravnim propisima, nije povrativ. Osobe koje su imale registriran poslovni subjekt prije više od 12 mjeseci mogu koristiti mjeru isključivo u slučaju da su podmirile sve obveze (doprinosi, porezi, prirezi) na ime prethodnih poslovnih aktivnosti. Potpora za preuzimanje već postojećeg poslovnog subjekta može se odobriti isključivo u stopostotnom udjelu.

UDRUŽIVANJE KORISNIKA

Ukoliko se više nezaposlenih osoba udružuje u isti poslovni subjekt, samo jednoj osobi može biti dodijeljen maksimalni iznos potpore koji uključuje fiksne i varijabilne troškove, dok drugi suosnivač može ostvariti potporu u propisanim iznosima ovisno o skupini i samo za varijabilne troškove

Iznosi potpora za udruživanje u poslovne subjekte:

U slučaju osnivanja i zapošljavanja u trgovačkom društvu, paušalnom obrtu, dohodovnom obrtu ili samostalnoj djelatnosti gornja granica iznosa potpore za samozapošljavanje za najviše 2 osobe iznosi za:

 • skupinu do 200.000,00 kn (130.000 + 70.000= 200.000 kn)
 • skupinu do 150.000,00 kn (100.000 + 50.000 = 150.000 kn)
 • skupinu do 110.000,00 kn ( 75.000 + 35.000 = 110.000 kn)
 • skupinu do 80.000 kn (55.000 + 25.000 = 80.000 kn)

PREDAJA ZAHTJEVA

Zahtjev se predaje putem online aplikacije na web adresi mjere.hr. Preduvjet za podnošenje zahtjeva je prijava putem NIAS sustava e-građani.

 • Poslovni plan s troškovnikom,
 • Izjava o nepodmirenim obvezama,
 • Izjava o prihvaćanju posljedica ovrhe,
 • Izjava o registraciji poslovnog subjekta prije odobrenja zahtjeva,
 • Potvrda o blokadi računa i novčanih sredstava ovršenika na osobno ime podnositelja zahtjeva ne starija od 7 dana (potvrdu izdaje FINA na zahtjev osobe i bez naplate)

Za osobe koje su ranije imale registrirani obrt, trgovačko društvo ili slobodnu djelatnost:

 • Potvrda o stanju nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa ne starija od 30 dana na dan podnošenja zahtjeva ili Izvadak iz registra trgovačkog suda (za trgovačka društva).

Za osobe koje preuzimaju postojeći poslovni subjekt:

 • Potvrda o stanju nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa ne starija od 30 dana na dan podnošenja zahtjeva.

Izvor: Mjere HZZ

Potpora za očuvanje radnih mjesta za ožujak-travanj-svibanj 2021.

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje je 30.04.2021. donijelo odluku o donošenju nove mjere – Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) i posljedicama katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije za ožujak-travanj-svibanj 2021.

Radi se o izmjeni mjere donesene 30. ožujka 2021. koja se odnosila na mjesece ožujak i travanj te je ovom odlukom Upravnog vijeća mjera produžena i na mjesec svibanj.

Poslodavci koji su registrirali djelatnost i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO-a do 31. prosinca 2020. mogu koristiti mjeru za ožujak i travanj dok potporu za svibanj mogu koristiti poslodavci koji su registrirali djelatnost i izvršili prijavu u sustav osiguranika HZMO-a do 31. siječnja 2021.

Za mjesec travanj moguće je ostvariti potporu za radnike zaposlene najkasnije do 31. ožujka 2021., a za mjesec svibanj za radnike zaposlene najkasnije do 30. travnja 2021. Potpora za ožujak mogla se ostvariti za zaposlene do 28. veljače.

Zahtjevi za potporu za travanj zaprimaju se od 24. travnja do zaključno 23. svibnja 2021., a za zahtjeve zaprimljene od 24. svibnja do zaključno 23. lipnja 2021., odobravat će se potpora za svibanj 2021.

Kako bi ostvarili potporu poslodavci će trebati dokazati da su u razdoblju od 01. travnja 2020. do 30. rujna 2020., imali pad prihoda/primitaka u odnosu na isto razdoblje 2019. godine i to temeljem predaje PDV obrasca za spomenute mjesece.

Alternativno će trebati dokazati da su u ožujku 2021., imali pad prihoda/primitaka u odnosu na ožujak 2019. i to temeljem predaje PDV obrasca za ožujak 2021. i ožujak 2019. Poreznoj upravi ukoliko traže potporu za ožujak, odnosno dokazati da su u travnju 2021. imali pad prihoda/primitaka u odnosu na travanj 2019. i to temeljem predaje PDV obrasca za travanj 2021. i travanj 2019. Poreznoj upravi ukoliko traže potporu za travanj, odnosno dokazati da su u svibnju 2021. imali pad prihoda/primitaka u odnosu na svibanj 2019. i to temeljem predaje PDV obrasca za svibanj 2021. i svibanj 2019. Poreznoj upravi ukoliko traže potporu za svibanj.

Uvode se dodatni kriteriji za tromjesečne obveznike PDV-a pa tako obveznici trebaju dokazati pad prihoda/primitaka kumulativno za drugo i treće tromjesečje 2020. ili četvrto tromjesečje 2020. ili prvo tromjesečje 2021., u odnosu na isto razdoblje 2019. i to temeljem predaje PDV obrasca za spomenute mjesece ako traže potporu za travanj i svibanj. Iznimno, tromjesečni obveznici PDV-a koji su osnovani u četvrtom tromjesečju 2019. i kasnije te iz tog razloga nemaju podatke za usporedbu po ni jednom od navedenih kriterija trebaju dokazati pad prihoda/primitaka za prvo tromjesečje 2021. u odnosu na četvrto tromjesečje 2020.

Poduzetnici koji nisu u sustavu PDV-a ili nisu u sustavu PDV-a u usporedivim razdobljima dokazuju pad prihoda/primitaka na temelju tablice pada prihoda/primitaka.

Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju – EU Fondovi

U srijedu 21. travnja 2021., Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja u suradnji sa Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju“ u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“

Sredstva Poziva dostupna su temeljem novog instrumenta Europske unije REACT-EU, namijenjenog sanaciji krize u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 te pripremi zelenog, digitalnog i otpornog gospodarstva.
Poziv ima za cilj jačanje konkurentnosti poduzeća (MSP-ova) na domaćem i svjetskim tržištima i pripremu zelenog, digitalnog i otpornog oporavka gospodarstva kroz poticanje energetski učinkovite i/ili tehnološki napredne proizvodnje te inovativnih poslovnih modela u svrhu razvoja novih kompetencija, povećanja proizvodnje, povećanja izvoza i očuvanja postojećih te poticanja stvaranja novih radnih mjesta.
Prihvatljivi prijavitelj su mikro, mala ili srednja poduzeća koja su u trenutku prijave registrirana u sektoru prerađivačke industrije.
Poduzetnicima je na raspolaganje stavljeno 1.140.000.000 kuna, a poziv je otvoren do kraja svibnja ove godine.
Potencijalni prijavitelji mogu zatražiti od 500.000 kuna do 7.500.000 kuna potpore za ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju postizanja energetski učinkovitije i ekološki prihvatljivije proizvodnje, inovacije procesa i organizaciju poslovanja te usluge usavršavanja, savjetodavne usluge i ostale prateće aktivnosti.
Poziv je objavljen NA POVEZNICI.

Potpora nadoknade dijela ili svih fiksnih troškova za ožujak 2021.

Poduzetnici kojima je ​na dan 1. ožujka 2021. ​bio obustavljen​ ili ograničen​ rad i kojima je pad prihoda/primitaka u ožujku 2021. u odnosu na ožujak 2019. bio minimalno 60% ostvaruju pravo na potpore za očuvanje radnih mjesta tj. nadoknadu svih ili dijela fiksnih troškova za ožujak 2021. To pravo ostvaruju i poduzetnici koji su započeli s radom nakon ožujka 2019. ako im je pad prihoda/primitaka u ožujku 2021. u odnosu na studeni 2020. bio najmanje 60%.

Detaljniji uvjeti i način ostvarivanja prava propisani su Uputom o provedbi mjere nadoknade dijela ili svih fiksnih troškova u sklopu mjere Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim Koronavirusom (COVID-19) za ožujak 2021.

Zahtjev za nadoknadu dijela ili svih fiksnih troškova za ožujak 2021. poduzetnici podnose Ministarstvu financija, Poreznoj upravi. Popunjen Zahtjev podnosi se nadležnoj ispostavi putem sustava ePorezna od 15. travnja 2021. do 17. svibnja 2021. godine.