• Uredi RIJEKA i ZAGREB

Tag Archives: OSS

Oporezivanje usluga osobama koje nisu porezni obveznici i prodaja dobara na daljinu

Države članice imaju obvezu uskladiti svoje nacionalno zakonodavstvo na području PDV-a s odredbama Direktive Vijeća (EU) 2017/2455 i Direktive Vijeća (EU) 2019/1995 koje se primjenjuju od 1. srpnja 2021. te vas ovim putem želimo izvijestiti o izmjenama odredbi Zakona o PDV-u o oporezivanju usluga koje se obavljaju osobama koje nisu porezni obveznici u drugim državama članicama te oporezivanju prodaje dobara na daljinu koje stupaju na snagu 1. srpnja 2021.

Naime, do sada su porezni obveznici samo za telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i televizijskog emitiranja te elektronički obavljene usluge osobama koje nisu porezni obveznici imali mogućnost primjenjivati posebni postupak oporezivanja i elektronički sustav MOSS (eng. Mini One Stop Shop). 

Od 1. srpnja 2021. primjena MOSS-a proširuje se na sve usluge koje se obavljaju osobama koje nisu porezni obveznici i na prodaju dobara na daljinu te MOSS postaje OSS (eng. One Stop Shop). Svrha ovoga elektroničkog sustava je omogućiti poreznim obveznicima ispunjavanje obveze PDV-a prema svim državama članicama Europske unije u jednoj državi članici podnošenjem prijave PDV-a putem tog sustava s kojeg će se podaci iz prijave automatski prenositi onim državama članicama u kojima su isporuke oporezive.

S tim u vezi, Zakonom o PDV-u propisane su odredbe o sljedećim posebnim postupcima oporezivanja:

 1. Posebni postupak oporezivanja za usluge koje obavljaju porezni obveznici bez sjedišta unutar Europske unije
 2. Posebni postupak oporezivanja za prodaju dobara na daljinu unutar Europske unije, za isporuke dobara unutar države članice koje obavljaju elektronička sučelja koja omogućuju te isporuke i za usluge koje isporučuju porezni obveznici sa sjedištem unutar Europske unije, ali bez sjedišta u državi članici potrošnje
 3. Posebni postupak oporezivanja za prodaju dobara na daljinu uvezenih iz trećih područja ili trećih zemalja
 4. Posebni postupak za prijavu i plaćanje PDV-a na uvoz

Primjena navedenih postupaka predstavlja mogućnost, a ne obvezu poreznih obveznika.

1. Posebni postupak oporezivanja za usluge koje obavljaju porezni obveznici bez sjedišta unutar Europske unije​

Ovaj posebni postupak može primjenjivati porezni obveznik koji nema sjedište, stalnu poslovnu jedinicu, prebivalište ili uobičajeno boravište na području Europske unije. Taj porezni obveznik može izabrati bilo koju državu članicu kao državu članicu prijave. Država članica potrošnje je država članica za koju se smatra da se u njoj obavlja usluga osobama koje nisu porezni obveznici u skladu s člancima 16. do 26. Zakona o PDV-u (usluge prijevoza, pristup kulturnim, sportskim, zabavnim, obrazovnim događanjima, usluge u vezi s nekretninama, iznajmljivanje prijevoznih sredstava itd.). Dakle, odredbe o mjestu oporezivanja usluga nisu izmijenjene.

Primjerice, porezni obveznik sa sjedištem u Makedoniji obavlja građevinske usluge osobama koje nisu porezni obveznici – građanima na njihovim nekretninama u Hrvatskoj i Sloveniji. Prema članku 19. Zakona o PDV-u, mjesto oporezivanja tih usluga je mjesto gdje se nekretnina nalazi, što znači da porezni obveznik mora obračunati i platiti hrvatski i slovenski PDV na obavljene usluge. Prema tome, porezni obveznik se može prijaviti za primjenu posebnog postupka u Hrvatskoj ili Sloveniji te putem OSS-a prijaviti i platiti obvezu PDV-a koju ima u dvije države na jednom mjestu.​

Porezni obveznik koji za državu članicu prijave odabere Republiku Hrvatsku, mora Poreznoj upravi elektroničkim putem prijaviti početak i prestanak svoje djelatnosti kao poreznog obveznika ili promjenu djelatnosti na način da više ne ispunjava uvjete za primjenu posebnog postupka oporezivanja. 

Obvezan je za svako kalendarsko tromjesečje do zadnjeg dana u tekućem mjesecu po proteku tromjesečja, elektroničkim putem podnijeti prijavu PDV-a za posebni postupak oporezivanja, te u prijavi, između ostalog, navesti za svaku državu članicu potrošnje ukupnu vrijednost obavljenih usluga te ukupan iznos PDV-a koji treba platiti. PDV mora platiti u kunama najkasnije do roka za podnošenje prijave.

Porezni obveznik koji primjenjuje ovaj posebni postupak nema pravo na odbitak pretporeza putem redovne prijave PDV-a za navedene usluge, međutim ima pravo na povrat PDV-a u skladu s postupkom povrata PDV-a poreznim obveznicima koji nemaju sjedište na području Europske unije.

2. Posebni postupak oporezivanja za prodaju dobara na daljinu unutar Europske unije, za isporuke dobara unutar države članice koje obavljaju elektronička sučelja koja omogućuju te isporuke i za usluge koje isporučuju porezni obveznici sa sjedištem unutar Europske unije, ali bez sjedišta u državi članici potrošnje​​

Ovaj posebni postupak može primjenjivati porezni obveznik koji ima sjedište, stalnu poslovnu jedinicu, prebivalište ili uobičajeno boravište na području Europske unije, ali nema sjedište, stalnu poslovnu jedinicu, prebivalište ili uobičajeno boravište na području države članice potrošnje. Država članica prijave je država članica u kojoj porezni obveznik ima sjedište, prebivalište ili uobičajeno boravište, a ako isto nema, država članica u kojoj ima stalnu poslovnu jedinicu. Ako porezni obveznik nema niti stalnu poslovnu jedinicu na području Europske unije, država članica prijave je država članica u kojoj započinje prijevoz dobara.

Država članica potrošnje je:

 • u slučaju obavljanja usluga, država članica za koju se smatra da se u njoj obavlja usluga u skladu s člancima 16. do 26. Zakona o PDV-u,

 • u slučaju prodaje dobara na daljinu unutar Europske unije, država članica u kojoj završava prijevoz dobara kupcu,

 • u slučaju da isporuke dobara obavlja elektroničko sučelje (u daljenjem tekstu: portal) koji omogućuje prodaju od strane poreznog obveznika iz treće zemlje, a radi se o isporuci unutar iste države članice, ta država.

Prodaja dobara na daljinu unutar Europske unije je isporuka dobara koja se prevoze iz jedne u drugu državu članicu poreznom obvezniku ili pravnoj osobi koja nije porezni obveznik, a čije stjecanje dobara unutar Europske unije ne podliježe plaćanju PDV-a, ili bilo kojoj drugoj osobi koja nije porezni obveznik.

Prodajom dobara na daljinu unutar Europske unije ne smatra se isporuka dobara pravnim i fizičkim osobama čije stjecanje je oporezivo PDV-om (porezni obveznici upisani u registar obveznika PDV-a, mali porezni obveznici koji su prešli prag stjecanja itd.).

Od 1. srpnja 2021. brišu se odredbe o pragu isporuke te je mjesto oporezivanja isporuke dobara na daljinu unutar Europske unije država članica u kojoj završava prijevoz dobara kupcu.

Ovaj posebni postupak može primjenjivati:

 • porezni obveznik koji obavlja prodaju dobara na daljinu unutar Europske unije,

 • portal koji omogućuje prodaju od strane poreznog obveznika iz treće zemlje, a radi se o isporuci unutar iste države članice,

 • porezni obveznik koji nema sjedište u državi članici potrošnje i obavlja usluge osobi koja nije porezni obveznik.

Porezni obveznik koji primjenjuje ovaj posebni postupak ne mora izdati račun za isporuke dobara na daljinu unutar Europske unije.

Ako se prijavi za ovaj posebni postupak, porezni obveznik ga mora primjenjivati na isporuke dobra na daljinu unutar Eurospske unije i na usluge obavljene osobama koje nisu porezni obveznici u Europskoj uniji.

Primjerice, porezni obveznik sa sjedištem u Hrvatskoj obavlja isporuke dobara na daljinu unutar Europske unije građanima u Italiji, Sloveniji i Austriji. Isti porezni obveznik isporučuje i software (elektronički obavljena usluga) građanima u Sloveniji i Austriji. Ako odabere prijaviti se za primjenu OSS-a mora prijaviti sve isporuke obuhvaćene ovim posebnim postupkom putem OSS-a. To znači da ne može izabrati primjenu OSS-a samo za isporuke dobara ili isporuke usluga.​

Porezni obveznik sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koji odabere primjenu ovog posebnog postupka, mora Poreznoj upravi elektroničkim putem prijaviti početak i prestanak svoje djelatnosti u okviru posebnog postupka ili promjenu te djelatnosti na način da više ne ispunjava uvjete za primjenu posebnog postupka oporezivanja. Porezna uprava za prijavu poreznog obveznika koristi PDV identifikacijski broj koji mu je dodijeljen u vezi njegovih obveza prema općim odredbama Zakona o PDV-u.

Obvezan je za svako kalendarsko tromjesečje do zadnjeg dana u tekućem mjesecu po proteku tromjesečja, elektroničkim putem podnijeti prijavu PDV-a za posebni postupak oporezivanja, te u prijavi, između ostalog, navesti za svaku državu članicu potrošnje, ukupnu vrijednost obavljenih isporuka te ukupan iznos PDV-a koji treba platiti. PDV mora platiti u kunama najkasnije do roka za podnošenje te prijave.

Porezni obveznik koji primjenjuje ovaj posebni postupak nema pravo na odbitak pretporeza u državi članici potrošnje, međutim ima pravo na povrat PDV-a u skladu s postupkom povrata PDV-a poreznim obveznicima sa sjedištem u drugoj državi članici.

2.1. Uloga portala

Portal se smatra isporučiteljem u slučaju kada omogućuje isporuku dobara na daljinu unutar Europske unije od strane poreznog obveznika iz treće zemlje. Portal se smatra isporučiteljem i u slučaju kada omogućuje isporuku dobara unutar iste države članice od strane poreznog obveznika iz treće zemlje.

Portal se ne smatra isporučiteljem kada omogućuje isporuku dobara na daljinu unutar Europske unije ili isporuku usluga osobama koje nisu porezni obveznici od strane poreznog obveznika koji ima sjedište, prebivalište, uobičajeno boravište ili stalnu poslovnu jedinicu na području Europske unije.​

Primjerice, portal sa sjedištem u Hrvatskoj omogućuje isporuke dobara na daljinu unutar Europske unije od strane poreznog obveznika sa sjedištem u Bosni i Hercegovini građanima u Češkoj, Slovačkoj i Poljskoj. Dobra se nalaze u skladištu u Hrvatskoj te portal omogućuje isporuke tih dobara i građanima u Hrvatskoj. Portal se smatra isporučiteljem jer omogućuje isporuke dobara od strane poreznog obveznika iz treće zemlje. Ako odabere prijaviti za se primjenu OSS-a, portal mora prijaviti isporuke dobara na daljinu unutar Europske unije i tuzemne isporuke dobara građanima u Hrvatskoj putem OSS-a. Smatra se da je porezni obveznik iz Bosne i Hercegovine portalu obavio isporuke dobara koje su oslobođene plaćanja PDV-a s pravom na odbitak pretporeza te je obvezan registrirati se za potrebe PDV-a u Hrvatskoj gdje se nalazi njegovo skladište. ​

2.2. Prag od 77.000,00 kuna​

Kako bi se olakšalo poslovanje poduzetnicima propisan je prag u iznosu od 77.000,00 kuna koji se primjenjuje na:

 • telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i televizijskog emitiranja te elektronički obavljene usluge osobama koje nisu porezni obveznici u drugim državama članicama 

 • prodaju dobara na daljinu unutar Europske unije

Mjesto oporezivanja navedenih isporuka je u državi članici sjedišta isporučitelja, ako je u prethodnoj i tekućoj kalendarskoj godini njihova vrijednost bila manja od 77.000,00 kuna. 

Porezni obveznici koji obavljaju navedene isporuke u vrijednosti manjoj od praga obvezni su do 20. siječnja tekuće za prethodnu kalendarsku godinu podnijeti Pregled telekomunikacijskih usluga, radio i tv emitiranja i elektronički obavljenih usluga te isporuka dobara na daljinu osobama koje nisu porezni obveznici u EU na Obrascu e-trgovina.

U trenutku prelaska praga, mjesto oporezivanje je mjesto prebivališta primatelja usluga i mjesto gdje završava prijevoz dobara kupcu. Stoga se nakon prelaska praga porezni obveznik može prijaviti za primjenu OSS-a, a ako ne odabere tu mogućnost, mora se registrirati za potrebe PDV-a u svakoj državi članici u kojoj se nalazi mjesto oporezivanja njegovih isporuka.

Ako tijekom godine prijeđe prag koji iznosi 77.000,00 kuna, porezni obveznik je obvezan podnijeti Obrazac e-trgovina u roku od 8 dana od dana kada je obavio isporuku kojom je prešao prag.

Izmjene u vezi prodaje dobara na daljinu stupaju na snagu 1. srpnja 2021. te su porezni obveznici koji obavljaju navedene isporuke u vrijednosti manjoj od praga obvezni do 20. srpnja 2021. godine podnijeti dva Obrasca e-trgovina, jedan za razdoblje od 1. siječnja 2020. do 31. prosinca 2020., a drugi za razdoblje od 1. siječnja 2021. do 30. lipnja 2021.

Prag se ne primjenjuje na ostale usluge obavljene osobama koje nisu porezni obveznici, isporuke dobara unutar iste države članice te na porezne obveznike iz trećih zemalja.

​3. Posebni postupak oporezivanja za prodaju dobara na daljinu uvezenih iz trećih područja ili trećih zemalja​

Ovaj posebni postupak – IOSS (eng. Import One Stop Shop) obuhvaća samo dobra u pošiljkama čija unutarnja vrijednost nije veća od 1.135,00 kuna, osim dobara koja podliježu trošarinama.

Porezni obveznici mogu primijenjivati IOSS neovisno o tome imaju li sjedište, prebivalište, uobičajeno boravište ili stalnu poslovnu jedinicu na području Europske unije, s tim da porezni obveznici iz trećih zemalja moraju imenovati posrednika sa sjedištem u Europskoj uniji kao osobu odgovornu za plaćanje PDV-a i za ispunjavanje obveza u vezi s ovim posebnim postupkom.

Država članica prijave je država članica u kojoj porezni obveznik, odnosno posrednik ima sjedište, prebivalište ili uobičajeno boravište, a ako isto nema, država članica u kojoj ima stalnu poslovnu jedinicu. Ako porezni obveznik nema niti stalnu poslovnu jedinicu na području Europske unije, država članica u kojoj se odluči prijaviti. Država članica potrošnje je država članica u kojoj završava prijevoz dobara kupcu.

Prodaja dobara na daljinu uvezenih iz trećih područja ili trećih zemalja je isporuka dobara koja se prevoze iz trećih područja ili trećih zemalja u Europsku uniju poreznom obvezniku ili pravnoj osobi koja nije porezni obveznik, a čije stjecanje dobara unutar Europske unije ne podliježe plaćanju PDV-a, ili bilo kojoj drugoj osobi koja nije porezni obveznik.

Prodajom dobara na daljinu uvezenih iz trećih područja ili trećih zemalja ne smatra se isporuka uvezenih dobara pravnim i fizičkim osobama čije je stjecanje dobara unutar Europske unije oporezivo PDV-om (porezni obveznici upisani u registar obveznika PDV-a, mali porezni obveznici koji su prešli prag stjecanja itd.).

Porezni obveznik koji odabere primjenu ovog posebnog postupka ili njegov posrednik, mora Poreznoj upravi elektroničkim putem prijaviti početak i prestanak svoje djelatnosti u okviru posebnog postupka ili promjenu te djelatnosti na način da više ne ispunjava uvjete za primjenu posebnog postupka oporezivanja. Porezna uprava dodjeljuje tzv. IOSS identifikacijski broj poreznom obvezniku koji primjenjuje ovaj posebni postupak te posredniku za svakog poreznog obveznika za kojeg je imenovan, o čemu ga obavještava elektroničkim putem.

Od 1. srpnja 2021. ukida se oslobođenje od plaćanja PDV-a pri uvozu pošiljki male vrijednosti (do 160,00 kuna). Porezni obveznik koji primjenjuje IOSS naplaćuje PDV od kupca kao dio prodajne cijene te su dobra prijavljena u IOSS-u oslobođena plaćanja PDV-a pri uvozu ako isporučitelj Carinskoj upravi predoči valjani IOSS identifikacijski broj.

Za prodaju dobara na daljinu uvezenih iz trećih zemalja na koja se primjenjuje IOSS, oporezivi događaj i obveza obračuna PDV-a nastaju u trenutku prihvaćanja plaćanja.

Porezni obveznik koji primjenjuje ovaj posebni postupak ili njegov posrednik obvezan je za svaki kalendarski mjesec do zadnjeg dana u tekućem mjesecu po proteku mjeseca, elektroničkim putem podnijeti prijavu PDV-a za posebni postupak oporezivanja, te u prijavi, između ostalog, navesti za svaku državu članicu potrošnje, ukupnu vrijednost obavljenih isporuka te ukupan iznos PDV-a koji treba platiti. PDV mora platiti u kunama najkasnije do roka za podnošenje te prijave.​

Primjerice, porezni obveznik sa sjedištem u Hrvatskoj putem svoje web stranice prodaje dobra koja iz  SAD-a u pošiljkama vrijednosti do 1.135,00 kuna dolaze izravno kupcima u Španjolskoj, Portugalu i Francuskoj. Ako odabere primjenu IOSS-a, prilikom prodaje zaračunava PDV po stopi koja se primjenjuje u Španjolskoj, Portugalu i Francuskoj, uključuje zaračunani PDV u prodajnu cijenu, naplaćuje ga od kupca te putem IOSS-a prijavljuje i plaća PDV za te isporuke na jednom mjestu.​

Porezni obveznik koji primjenjuje ovaj posebni postupak nema pravo na odbitak pretporeza u državi članici potrošnje, međutim ima pravo na povrat PDV-a u skladu s postupkom povrata PDV-a poreznim obveznicima sa sjedištem u drugoj državi članici te postupkom povrata PDV-a poreznim obveznicima koji nemaju sjedište na području Europske unije.

​3.1. Uloga portala​

Portal se smatra isporučiteljem kada omogućuje prodaju dobara na daljinu uvezenih iz trećih područja ili trećih zemalja u pošiljkama čija unutarnja vrijednost nije veća od 1.135,00 kuna, neovisno o tome omogućuje li isporuke od strane poreznog obveznika sa sjedištem u Europskoj uniji ili trećoj zemlji.

Primjerice, porezni obveznik sa sjedištem u Hrvatskoj putem portala iz Austrije prodaje dobra koja iz Kine u pošiljkama vrijednosti do 1.135,00 kuna dolaze izravno kupcima u Hrvatsku, Sloveniju i Austriju. Portal iz Austrije omogućuje prodaju dobara te se smatra isporučiteljem. Ako odabere primjenu IOSS-a, prilikom prodaje zaračunava PDV po stopi koja se primjenjuje u Hrvatskoj, Sloveniji i Austriji, uključuje zaračunani PDV u prodajnu cijenu, naplaćuje ga od kupca te putem IOSS-a prijavljuje i plaća PDV za te isporuke na jednom mjestu.​

4. Posebni postupak za prijavu i plaćanje PDV-a na uvoz​

Ovaj posebni postupak može se primjenjivati ako se za uvoz dobara u pošiljkama čija unutarnja vrijednost nije veća od 1.135,00 kuna ne primjenjuje posebni postupak iz točke 3. Može ga primjenjivati osoba koja prijavljuje dobra Carinskoj upravi za račun osobe kojoj su dobra namijenjena (Hrvatska pošta, kurirske službe) za dobra čiji prijevoz završava u tuzemstvu.

Osoba kojoj su dobra namijenjena odgovorna je za plaćanje PDV-a. Osoba koja dobra prijavljuje Carinskoj upravi naplaćuje PDV od osobe kojoj su dobra namijenjena i obavlja plaćanje takvog PDV-a. Iznimno, za potrebe ovog posebnog postupka PDV se obračunava i plaća po stopi od 25%.

Primjerice, porezni obveznik sa sjedištem u Hrvatskoj putem portala iz Austrije prodaje dobra koja iz Kine u pošiljkama vrijednosti do 1.135,00 kuna dolaze izravno kupcima u Hrvatsku. Portal iz Austrije omogućuje prodaju dobara te se smatra isporučiteljem, međutim nije se prijavio za primjenu IOSS-a. Pošiljka pristiže u poštanski ured u Zagrebu te Hrvatska pošta prijavljuje dobra Carinskoj upravi. Kupac plaća PDV pri uvozu po stopi od 25%. Ako kupac preuzme pošiljku, plaća PDV Hrvatskoj pošti koja taj PDV zajedno s PDV-om naplaćenim u okviru ovog posebnog postupka prijavljuje u mjesečnoj prijavi i uplaćuje u državni proračun.

Međutim, kupac može odbiti automatsku primjenu opće stope PDV-a od 25% i odabrati sniženu stopu, ako se radi o uvozu dobara na koja se primjenjuje snižena stopa prema odredbama Zakona o PDV-u. U toj situaciji osoba koja prijavljuje dobra Carinskoj upravi (Hrvatska pošta, kurirske službe) više ne može primijeniti posebni postupak za prijavu i plaćanje PDV-a pri uvozu za taj uvoz, već od kupca naplaćuje PDV na redovan način i ima obvezu izmijeniti početnu carinsku deklaraciju u pogledu vrste postupka koji je primijenjen.

PDV naplaćen u okviru ovog posebnog postupka prijavljuje se elektroničkim putem u mjesečnoj prijavi. Prijava se podnosi do zadnjeg dana u tekućem mjesecu za prethodni mjesec. PDV se plaća mjesečno do isteka roka za plaćanje koji se primjenjuje na plaćanje carine pri uvozu.

Napominjemo da će se porezni obveznici moći prijaviti za primjenu posebnih postupaka već od 1. travnja 2021., bez obzira što će ove izmjene Zakona o PDV-u stupiti na snagu 1. srpnja 2021.

Porezni obveznici koji ne izaberu primjenu posebnih postupaka iz točaka 1., 2. i 3. obvezni su registrirati se za potrebe PDV-a u svakoj državi članici u kojoj je mjesto oporezivanja isporuka koje obavljaju.

Portal za registraciju za potrebe korištenja posebnog postupka oporezivanja dostupan je ovdje.

Izvor: Porezna Uprava