• Uredi RIJEKA i ZAGREB

Potpora za samozapošljavanje

Stručne novosti

Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ) i u 2021. provodi mjeru poticanja samozapošljavanja. Potpora se dodjeljuje nezaposlenim osobama koje odluče pokrenuti vlastiti posao za početne troškove poslovanja i rada. Pri tome je nužno da ste prijavljeni u evidenciju Zavoda kao nezaposlena osoba (nema ograničenja s obzirom na duljinu prijave, dovoljan je i jedan dan). 

VISINA POTPORA

Visina potpora za samozapošljavanje je podijeljena u 4 kategorije sukladno djelatnosti poslovanja po NKD 2007:

 • do 130.000kn (Područje C – prerađivačka industrija, odjeljak 10-33)
 • do 100.000kn (Područje B – rudarstvo i vađenje, odjeljci 05-09; Područje D – opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija, odjeljak 35, Područje E – opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda i gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša, odjeljci 36-39; Područje F –  građevinarstvo, odjeljci 41-43)
 • do 75.000kn (Područje G – Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala, svi odjeljci osim 47.99); Područje H – Prijevoz i skladištenje; Područje I – Djelatnosti pružanja smještaja i pripreme i usluživanja hrane, odjeljak 56; Područje J –  Informacije i komunikacije; Područje Q – Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi; Područje R – Umjetnost, zabava i rekreacija, svi odjeljci osim 93.19; Područje M –  Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, svi odjeljci osim 69.1)
 • do 55.000kn (odručje N – Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti, svi odjeljci osim: 77, 78 i 79; Područje P – Obrazovanje; Područje S – Ostale uslužne djelatnosti, svi odjeljci osim 94)

Fiksni iznos potpore dodjeljuje se u visini od 40.000 kn za registraciju obrta s paušalnim oporezivanjem, te u visini od 55.000 kn za registraciju svih ostalih vrsta poslovnih subjekata (obrt, trgovačko društvo, samostalna djelatnost i sl.), bez potrebe pravdanja navedenih iznosa.

UVJETI I KRITERIJI

Potpore ne mogu koristiti osobe koje imaju ovrhu po privatnim računima, a otvaraju obrt, samostalnu djelatnost ili slobodnu profesiju; Osobe koje su bile zaposlene u poslovnom subjektu koji žele preuzeti uz potporu, unatrag 12 mjeseci od podnošenja zahtjeva; Osobe čiji je prethodni poslovni subjekt zatvoren ili su prestali biti vlasnici istog unazad 12 mjeseci od datuma podnošenja zahtjeva, osobe koje su obavljale samostalnu djelatnost te članovi zadruga; Osobe kojima je prethodni radni odnos završio osobno uvjetovanim otkazom u istoj ili sličnoj djelatnosti za koju traže potporu, ukoliko u međuvremenu nisu postale dugotrajno nezaposlene osobe (radna neaktivnost od 12 mjeseci i više, bez obzira je li osoba prijavljena u evidenciji nezaposlenih ili ne); Osobe koje su već jednom koristile potporu za samozapošljavanje bez obzira na godinu dodjele potpore; Osobe koje od člana obitelji namjeravaju preuzeti poslovni subjekt ili postojeće poslovanje kroz novi poslovni subjekt.

Osoba mora izraditi poslovni plan (sastavni dio on-line prijave) iz kojeg je razvidno da je poslovna ideja održiva. Potpora se dodjeljuje u fiksnom i varijabilnom iznosu za troškove poslovanja, pri čemu se varijabilni iznos pravda troškovnikom dostavljenim uz poslovni plan. Troškovi se mogu navoditi s uključenim porezom na dodanu vrijednost samo ukoliko porez, sukladno važećim pravnim propisima, nije povrativ. Osobe koje su imale registriran poslovni subjekt prije više od 12 mjeseci mogu koristiti mjeru isključivo u slučaju da su podmirile sve obveze (doprinosi, porezi, prirezi) na ime prethodnih poslovnih aktivnosti. Potpora za preuzimanje već postojećeg poslovnog subjekta može se odobriti isključivo u stopostotnom udjelu.

UDRUŽIVANJE KORISNIKA

Ukoliko se više nezaposlenih osoba udružuje u isti poslovni subjekt, samo jednoj osobi može biti dodijeljen maksimalni iznos potpore koji uključuje fiksne i varijabilne troškove, dok drugi suosnivač može ostvariti potporu u propisanim iznosima ovisno o skupini i samo za varijabilne troškove

Iznosi potpora za udruživanje u poslovne subjekte:

U slučaju osnivanja i zapošljavanja u trgovačkom društvu, paušalnom obrtu, dohodovnom obrtu ili samostalnoj djelatnosti gornja granica iznosa potpore za samozapošljavanje za najviše 2 osobe iznosi za:

 • skupinu do 200.000,00 kn (130.000 + 70.000= 200.000 kn)
 • skupinu do 150.000,00 kn (100.000 + 50.000 = 150.000 kn)
 • skupinu do 110.000,00 kn ( 75.000 + 35.000 = 110.000 kn)
 • skupinu do 80.000 kn (55.000 + 25.000 = 80.000 kn)

PREDAJA ZAHTJEVA

Zahtjev se predaje putem online aplikacije na web adresi mjere.hr. Preduvjet za podnošenje zahtjeva je prijava putem NIAS sustava e-građani.

 • Poslovni plan s troškovnikom,
 • Izjava o nepodmirenim obvezama,
 • Izjava o prihvaćanju posljedica ovrhe,
 • Izjava o registraciji poslovnog subjekta prije odobrenja zahtjeva,
 • Potvrda o blokadi računa i novčanih sredstava ovršenika na osobno ime podnositelja zahtjeva ne starija od 7 dana (potvrdu izdaje FINA na zahtjev osobe i bez naplate)

Za osobe koje su ranije imale registrirani obrt, trgovačko društvo ili slobodnu djelatnost:

 • Potvrda o stanju nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa ne starija od 30 dana na dan podnošenja zahtjeva ili Izvadak iz registra trgovačkog suda (za trgovačka društva).

Za osobe koje preuzimaju postojeći poslovni subjekt:

 • Potvrda o stanju nepodmirenih obveza po osnovi poreza i doprinosa ne starija od 30 dana na dan podnošenja zahtjeva.

Izvor: Mjere HZZ